Loading...
Home2018-04-02T10:45:47+00:00

O nas.

Firma THERMHOUSE świadczy usługi i prace geologiczne, realizując zadania w poniższych obszarach:

– Geologia Złożowa
– Geotechnika
– Hydrogeologia
– Ochrona Środowiska
– Odnawialne źródła energii – pompy ciepła

Powyższe zagadnienia w firmie THERMHOUSE są realizowane przez wyspecjalizowaną kadrę, posiadającą odpowiednie uprawnienia: osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny (metodą otworową i odkrywkową),  prowadzącego podziemne magazynowanie w górotworze, geologa górniczego, hydrogeologa, geologa inżynierskiego, osoby uprawnione do realizacji tematów z ochrony środowiska.

Działamy na rynku od 17 lat. Wysokie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie specjalistów z firmy THERMHOUSE, działających w branży górniczej, władanie językiem angielskim jak również znajomość doświadczeń i technologii światowych w górnictwie otworowym i podziemnym magazynowaniu w górotworze, stanowią gwarancję wysokiej jakości oferowanych usług.

Loading...

Oferta.

01. USŁUGI GEOTECHNICZNE.

* Badania podłoża gruntowego dla budownictwa z uwzględnieniem wymagań poszczególnych kategorii geotechnicznych.
* Badania geologiczne dla budownictwa (wiercenia geologiczne głębszego podłoża w przypadku trudnych warunków gruntowych).
* Ocena warunków gruntowo-wodnych dla oczyszczalni ścieków.
* Badania geotechniczne dla drogownictwa (wiercenia geotechniczne do głębokości 3m dla określenia poziomu wód gruntowych oraz litologii podłoża nawierzchni drogowej, określenie parametrów geotechnicznych gruntów, określenie grupy nośności podłoża).
* Opracowywanie zakresu niezbędnych badań geotechnicznych w formie Projektów Robót Geologicznych lub Programu Badań Geotechnicznych (w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego).
* Opracowywanie wyników badań geotechnicznych w formie Dokumentacji Geotechnicznej lub Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego).
* Opracowywanie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej złóż kopalin stanowiących załącznik do koncesji na działalność objętą przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego.
* Nadzór nad wykonywaniem odwiertów dolnego źródła dla pomp ciepła (projekty, dokumentacje).
* Instalacje CO z zastosowaniem odnawialnych źródeł ciepła (pompy ciepła), wykorzystujących ciepło ziemi – projekty, jednostki centralne, instalacja.

Firma ThermHouse dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów, posiadającą uprawnienia w zakresie geologii inżynierskiej jako gwarancja wysokiej jakości oferowanych usług.

02. GEOLOGIA ZŁOŻOWA.

Geologiczna obsługa zakładu górniczego i kontrola racjonalności gospodarki złożem w ramach realizacji zapisów paragrafu § 191, pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (podziemne magazynowanie w górotworze podlega przepisom prawa odnośnie zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi), z których najważniejsze to:
* Kontrola, profilowanie i opróbowanie robót wiertniczych.
* Ustalanie parametrów produkcyjnych, z uwzględnieniem uwarunkowań geologicznych, techniczno-ekonomicznych i innych, oraz kontrola zachowania tych parametrów w trakcie eksploatacji.
* Sporządzanie i uzupełnianie dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz dokumentów geologicznych, ilustrujących wyniki badań otworowych i laboratoryjnych oraz pomiarów parametrów produkcyjnych.
* Kontrola zmian jakości kopaliny w procesie ich wydobywania.
* Prowadzenie ewidencji i bilansu zasobów i strat oraz bieżącej i okresowej analizy gospodarki złożem.
* Rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń naturalnych.
* Opracowywanie Projektów Robót Geologicznych, stanowiących załącznik do koncesji na rozpoznawanie złoża.
* Opracowywanie Dokumentacji Geologicznej złoża, stanowiącej zestawienie wyników badań geologicznych.
* Opracowywanie Projektów Zagospodarowania Złoża, stanowiących załącznik do koncesji na eksploatację złoża lub podziemne magazynowanie w górotworze.
* Nadzór geologiczny wierceń oraz opracowywanie dokumentacji wynikowej otworu.
* Opiniowanie Projektów Eksploatacji otworu/komory.

03. POMPY CIEPŁA.

* Instalacje CO z zastosowaniem odnawialnych źródeł ciepła, wykorzystujących ciepło ziemi
* Projekty/Jednostki centralne/Instalacja
* Audyty energetyczne
* Termomodernizacje
* Wiercenia odwiertów na potrzeby pomp ciepła
* Projekty Robót Geologicznych odwiertów
* Nadzór geologiczny wierceń
* Dokumentacje Geologiczne odwiertów
* Serwis i Gwarancja
* Ogrzewanie ekologiczne i ekonomiczne

04. USŁUGI HYDROGEOLOGICZNE

* Projekty Robót Hydrogeologicznych
* Monitoring hydrogeologiczny
* Piezometry
* Operaty wodno-prawne
* Nadzór hydrogeologiczny nad wierceniami
* Ocena parametrów filtracyjnych warstw wodonośnych
* Badanie warunków gruntowo-wodnych
* Dokumentacje Hydrogeologiczne
* Wiercenia hydrogeologiczne/Studni

05. Geotermia.

Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi, nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Głębokość zalegania złóż wody geotermalnej jest mocno zróżnicowana w poszczególnych miejscach naszej planety, ale najczęściej są to głębokości ok. 1-4 km. Wody te wydobywa się na powierzchnię ziemi przy pomocy specjalnych odwiertów. Wody geotermalne najszersze zastosowanie znajdują w energetyce cieplnej. W rejonach, gdzie wody termalne osiągają temperaturę rzędu 120°C i wyższą opłaca się realizować instalacje do produkcji energii elektrycznej. Jednostkowy koszt geotermalnej energii cieplnej jest szacunkowo ok. 20% niższy od kosztu energii cieplnej wytwarzanej w ciepłowni konwencjonalnej.

Polska posiada dobre warunki geotermalne, zwłaszcza dla części południowo-zachodniej kraju, gdzie dotychczas w wyniku prac badawczych, często dofinansowywanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostało dotychczas udokumentowanych wiele złóż wód termalnych.

Firma ThermHouse często angażuje się w powyższe przedsięwzięcia, głównie w zakresie geologii (ale nie tylko), na etapie poszukiwania i rozpoznawania złóż, jak również na etapie eksploatacji ujęć, sprawując nadzór geologiczny nad prowadzonymi pracami lub realizując różnego rodzaju opracowania, projekty i dokumentacje.

Przykładem przedmiotowych realizacji, gdzie pochwalić się możemy naszym zaangażowaniem, mogą być ujęcia wód geotermalnych w Poddębicach, Kleszczowie, Tarnowie Podgórnym, Stargardzie, w Pyrzycach koło Szczecina, czy na Malcie w Poznaniu.

Realizacje

01. Nadzór geologiczny nad wydobyciem i eksploatacją wód geotermalnych i uzdrowiskowych.

* Ujęcie wód leczniczych dla miasta Inowrocław
* Ujęcie wód geotermalnych dla:
– Tarnowa Podgórnego
– Poddębic – woj. Łódzkie
– Pyrzyce – woj. Zachodniopomorskie
* Termy Maltańskie – Poznań
* Ujęcie dla wód geotermalnych – Kleszczów – woj. Łódzkie

02. Badania Geotechniczne gruntów.

* Obwodnica Inowrocławia
* Posadowienia Geotechniczne dla elektrowni wiatrowych – woj. Kuj – Pom
* Sieć Marketów Lidl
* Sieć Marketów POLOmarket
* Przebudowa przystani żeglarskiej w Barcinie
* Określenie warunków gruntowych dla przyszłej lokalizacji cmentarza komunalnego w Radziejowie
* Badanie nasypów kolejowych Radziejów – Piotrków Kujawski
* Badanie Geotechniczne dla osiedla „Aleja Solankowa” w Inowrocławiu
* Badanie Geotechniczne dla sieci boisk szkolnych z programu „Orlik”
* Badanie Geotechniczne dla budownictwa jednorodzinnego w obrębie miasta Inowrocław
* Nadzór Geotechniczny nad posadowieniem trakcji elektrycznej obrębie woj. Kujawsko – Pomorskiego
* Badania przydatności gruntów dla realizacji przydomowych oczyszczalni biologicznych – powiat Mogileński
* Badania Geotechniczne dla przebudowy starostwa powiatowego w Inowrocławiu (Mątwy)
* Realizacja dokumentacji hydrogeologicznej na potrzeby poboru wód gruntowych i opadowych
* Badania zagęszczenia gruntu – baza paliw PKN ORLEN Nowa Wieś Wielka

Ochrona środowiska

USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

* Opracowywanie Operatów Wodno-Prawnych.
* Opracowywanie Raportów Oddziaływania Przedsięwzięć na Środowisko.
* Szacowanie strat wynikłych w awariach przemysłowych w środowisku.
* Opracowywanie rekultywacji ziemi po awariach w środowisku.
* Uzgadnianie z właścicielami nieruchomości przebiegu inwestycji liniowych.
* Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
* Audyt Energetyczny

Geologia naszą pasją.

Kontakt.

  • Thermhouse
    Balczewo 24j
    88 – 110 Inowrocław

  • tel. kom. +48 889 092 392

  • e-mail: biuro@thermhouse.pl

    agat71@icloud.com